Gebruiksvoorwaarden
Laatste update: Juli 2023

Welkom bij TooLate!

TooLate is een App die speciaal is ontwikkeld om studenten aan hogeronderwijsinstellingen te helpen bij het eenvoudig weergeven van hun persoonlijke uurrooster. Met onze applicatie kun je jouw persoonlijke lesrooster eenvoudig inladen, dagelijkse taken en afspraken beheren, agenda’s van vrienden bekijken… Kortweg begrijpen we bij TooLate dat tijd kostbaar is en we streven er dus naar om je te helpen het meeste uit je dag te halen.

We hebben deze Gebruiksvoorwaarden opgesteld om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de regels en afspraken tussen jou als Gebruiker en ons als dienstverlener. We hebben ons best gedaan om de juridische taal te minimaliseren, zodat deze voorwaarden voor iedereen eenvoudig te begrijpen zijn. We raden je daarom aan deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Het TooLate Team

DEFINITIES

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. Deze termen hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

 • App: De mobiele en/of webapplicatie die de Dienst levert.
 • Dienst (ook wel ‘TooLate’ genoemd): Alle functionaliteiten die aan de Gebruiker worden aangeboden. Het verstrekken van informatie die relevant is voor studenten, zoals je eigen rooster, het rooster van vrienden, informatie over stages en vacatures…
 • Gebruiker: Iedere persoon die de Dienst gebruikt.
 • Organisatie TooLate: Verwijst naar de organisatie of het bedrijf achter TooLate.
 • Website: De officiële website van TooLate, beschikbaar op het internet via: toolateapp.com

TOEPASSINGSGEBIED

Door het gebruik van de App stemt de Gebruiker automatisch in met de gebruiksvoorwaarden. Hiermee erkent de Gebruiker dat hij een juridisch bindende overeenkomst aangaat met de Organisatie TooLate.

Organisatie TooLate behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te herzien. Elke herziening treedt onmiddellijk in werking, tenzij anders bepaald. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van elke herziening via de App (middels een pop-up, een banner, een duidelijk zichtbare boodschap, opnieuw inloggen…), via e-mail of via de Website. Door het voortzetten van het gebruik van de App accepteert de Gebruiker de herziene versies van de gebruiksvoorwaarden, behalve wanneer herzieningen wettelijk toestemming vereisen. Als de Gebruiker niet instemt met deze overeenkomst, dient hij verdere gebruik van de App en gerelateerde Diensten te staken en ervoor te zorgen dat zijn profiel wordt verwijderd. Voor herzieningen met betrekking tot de privacy van de Gebruiker zijn specifieke bepalingen opgenomen in het privacybeleid van TooLate.

Deze overeenkomst is juridisch bindend, ongeacht of de Gebruiker geregistreerd is.

WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE APP

De App is gericht op studenten aan een hogeronderwijsinstelling, die doorgaans ouder zijn dan 17 jaar. Onder geen enkele omstandigheid hebben we de intentie om gegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Als er toch een vermoeden is dat een Gebruiker jonger is dan 13 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Zie laatste paragraaf.

Als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf of een andere entiteit, verklaar en stem je ermee in dat je bevoegd bent om dat bedrijf of die entiteit aan deze Gebruiksvoorwaarden te binden.

VERPLICHTINGEN VAN TOOLATE

STOPZETTING OF ONDERBREKING

 • Organisatie TooLate draagt op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de stopzetting van de Dienst. Organisatie TooLate behoudt te allen tijde het recht om, om welke reden dan ook, alle activiteiten met betrekking tot de Dienst te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Voorzienbare en onvoorzienbare onderbrekingen van de Dienst zijn mogelijk als gevolg van de aard van het internet, software, internetproviders en andere interne of externe factoren. Daarom kan Organisatie TooLate niet garanderen dat de Dienst te allen tijde foutloos functioneert.
 • Organisatie TooLate is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit de onderbreking of stopzetting van enige of alle functionaliteiten met betrekking tot de Dienst, ongeacht de oorzaak van dergelijke onderbrekingen. Dit omvat inclusief, maar niet beperkt tot: verlies van gegevens en informatie, gemiste kansen, inkomstenderving, verspilde tijd, emotionele stress…

 

INFORMATIE

 • TooLate stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Informatie die op haar App wordt weergegeven, nauwkeurig en correct is. Toch neemt Organisatie TooLate geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie die op haar Dienst wordt gepubliceerd, noch voor eventuele links die leiden naar websites met onjuiste of beledigende informatie.
 • Organisatie TooLate is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar Gebruikers en geeft geen garantie voor de kwaliteit, compatibiliteit of veiligheid van haar Gebruikers.
 • Alle informatie die door de Gebruiker aan Organisatie TooLate wordt verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid. Het wordt sterk aanbevolen dat de Gebruiker het privacybeleid zorgvuldig leest.
 • Elke verplichting die TooLate aangaat, vormt een inspanningsverplichting of middelenverbintenis, zonder garantie van een bepaald resultaat.

 

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 • Organisatie TooLate kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van fraude, opzettelijke misleiding of ernstig wangedrag.

 

OVERMACHT

 • Organisatie TooLate is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid die buiten de invloed of controle van de partijen bij de overeenkomst valt, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien en die Organisatie TooLate verhindert om enige of alle verplichtingen onder dit contract na te komen.
 • Als er sprake is van overmacht of in het voorzienbare geval van manifestatie in de nabije toekomst, heeft Organisatie TooLate het recht om de Dienst voor onbepaalde tijd op te schorten, gedeeltelijk of volledig.

BEEINDIGING

Je kan ervoor kiezen je account te verwijderen in de App. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig waren om het account aan te maken verwijderd worden. De verwijdering van een account is permanent en onomkeerbaar.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te verwijderen om welke reden dan ook. In deze situatie mag je geen nieuw gebruikersaccount aanmaken.

Beëindiging geeft nooit recht op een beëindigingsvergoeding.

SCHADELOOSSTELLING VOOR DERDENCLAIMS

De Gebruiker stemt hierbij in om Organisatie TooLate te vrijwaren voor claims van derden die op enigerlei wijze verband houden met de door de Gebruiker verstrekt informatie of wegens schending van de overeenkomst.

Het is een schending van deze overeenkomst om zich te registreren met informatie die niet op waarheid berust. De Gebruiker vrijwaart Organisatie TooLate voor elke claim als gevolg van het gebruik van onjuiste informatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Dienst is het exclusieve eigendom van Organisatie TooLate. Dit met inbegrip van de structuur, het ontwerp, de interfaces, de databases, de tekst, de digitale inhoud, de handelsmerken, de HTML-elementen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, grafieken of logo’s… De App wordt beschermd door de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Intellectuele Eigendom en door elke nationale of internationale tekst die van kracht is op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Je mag de App uitsluitend gebruiken waarvoor deze bedoeld is.

Meer informatie hierover vind je op de volgende website: https://economie.fgov.be

Alle handelsmerken – nominaal of figuurlijk – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, grafieken of logo’s die in verband met deze App verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Organisatie TooLate of haar licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming die wordt geboden door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Vervolgens is ook verboden zonder schriftelijke toestemming (zie laatste paragraaf):

 • Het extraheren van gegevens door tijdelijke of permanente overdracht, of het gebruik van de App of haar zichtbare databases voor commerciële of andere doeleinden door deze geheel of gedeeltelijk, kwantitatief of kwalitatief, ter beschikking te stellen van het publiek.
 • Het opvragen of gebruiken van alle of een deel van de zichtbare informatie van de App op een repetitieve en systematische wijze, wanneer een dergelijke actie duidelijk een normaal en privégebruik van de Applicatie overstijgt.
 • Het exploiteren, verhandelen of verspreiden van enig onderdeel van de App, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in de App opgenomen zichtbare informatie, databases, Diensten, programma’s, broncodes, algoritmen en methoden.

NIETIGHEID

Als één van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, tast dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan, die volledig van kracht blijven.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor elke claim of kwestie wordt de Gebruiker aangemoedigd eerst contact op te nemen met Organisatie TooLate om tot een aanvaardbare regeling te komen (zie laatste paragraaf).

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht om de onafhankelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals in de Europese Unie door middel van buitengerechtelijke procedures te vergemakkelijken. Dit platform is te vinden op het volgende internetadres: https://ec.europa.eu

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat niet via voornoemde kanalen kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Brugge.

CONTACT

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot de werking van Organisatie TooLate, kun je contact opnemen met Organisatie TooLate via de volgende contactgegevens:

Organisatie TooLate

E-mail: [email protected]

Wij streven ernaar om jouw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele zorgen aan te pakken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij staan klaar om je te helpen.

Scroll naar boven